Openingswoord Jos Mosmuller bij de presentatie van 'De Categorieën van Aristoteles'

08-02-2014 Recensie van Jos Mosmuller

Beste mensen, lieve vrienden,

Ook namens uitgeverij Occident heet ik u van harte welkom voor deze bijzondere Presentatie van het 32e boek van Mieke Mosmuller ‘De Categorieën van Aristoteles. Letters van het Wereldwoord.’

Bijzonder omdat Rudolf Steiner deze letters het wereldalfabet noemt, een alfabet waarmee je zowel de fysieke als de geestelijke wereld kunt lezen. Vanuit deze letters is de anthroposofie voortgebracht en kan nog meer voortgebracht worden.
Bijzonder omdat we dit jaar het twintigjarig bestaan van Uitgeverij Occident vieren. Het is een eer juist dit jaar dit boek te kunnen presenteren. Ik wil daarom een kort historisch overzicht geven van het ontstaan van dit werk.

De aanloop naar het werk van Mieke Mosmuller en de oprichting van Uitgeverij Occident ligt in de huisartsenpraktijk, die Mieke en ik van 1978 tot 1985 voerden in Limburg en later als homeopathische praktijk voortzetten in Den Haag.

Wij leerden in de huisartsenpraktijk de homeopathie kennen als ongekend werkzame geneeswijze ….. maar onverklaarbaar! Als arts ben je natuurwetenschappelijk opgeleid en opeens sta je voor het probleem dat er geneesmiddelen bestaan, die tot in de 10 duizenden of miljoenen malen verdund zijn , geen enkel molecuul stof bevatten, maar toch een ongelooflijke werking en effect hebben. Hoe kan dat? Is dat een placebo effect, is dat suggestie of is dat eenvoudig kwakzalverij? De bij herhaling aantoonbare effecten bij verschillende patiënten doet je al snel vermoeden dat er iets anders aan de hand moet zijn. De grondlegger van de homeopathie Dr.Hahnemann sprak van “geistartig gemachte Medizin”. Hij verdunde en schudde zijn middelen in die tijd nog op de bijbel ! Door een Duitse homeopathisch arts vonden we de naam van Rudolf Steiner, die volgens hem het probleem van de verdunde middelen verklaard had. Het verdunnen en schudden van opgeloste stoffen brengt een andere wereld aan het licht. Je komt in een ‘geistartig’ gebied terecht. De materie wordt werkelijk gespiritualiseerd. Rudolf Steiner spreekt van een etherlichaam of …. leven bij de plant, Van een ether en astraallichaam, ….. leven en ziel bij het dier en een ether, astraallichaam en Ik, …. leven, ziel en geest bij de mens, die op en in het fysieke lichaam werken en het in stand houden. Hij spreekt ook van een driegelede geestelijke wereld die ons omgeeft en inwerkt op mineraal, plant, dier en mens. De verdunde en gepotentieerde geneesmiddelen bereiken deze geestelijke wereld en werken van daaruit op de mens. In de artsenpraktijk blijkt diagnose en therapie naar lichaam, ziel en geest te werken. Bij de vrije school leraren geven de temperamenten een ongelooflijke verrijking van de opvoeding. Wat Steiner zegt blijkt dus in de praktijk te werken. Maar hoe weet je dat echt zeker, hoe kom jezelf in die wereld achter het fysieke bestaan? De kentheoretische werken van Rudolf Steiner geven hierop het antwoord. Het versterken van het denken door intensieve concentratie en meditatie blijkt een overeenkomstig proces te zijn als het potentieren van de homeopathische middelen. Zoals je de fysieke substantie spiritualiseert kun je ook als het ware je eigen substantie spiritualiseren, door het denken te spiritualiseren. In het denken ben je volkomen bewust aanwezig, je kunt dit bewuste denken door spiritualisatie ook handhaven buiten je lichaam. Zo komt je Ik-Wezen in het denken tot verschijning, dat vrij is van je lichaam en vrij is van je subjectiviteit.

In de tijd van het ontdekken van de spiritualisering van het denken begon in 1993 en 1994 ook het schrijven en publiceren van Mieke’s eerste boek: ‘Zoek het Licht, dat opgaat in het westen’
In dit boek wordt de zogenaamde ‘Ausnahmezustand’ ofwel
uitzonderingstoestand’ beschreven die je beschreven vind in het derde hoofdstuk van de filosofie der vrijheid van Rudolf Steiner.

Uitzonderingstoestand wil zeggen dat het denken probeert zichzelf te zien terwijl het denkt, wat het normaal nooit doet. Dat blijkt ook niet te gaan. Dat kan niemand. Want het is iedere keer al verleden tijd als je er naar wilt kijken. Herinneren van het denken gaat wel, denken en tegelijk waarnemen van het denken gaat niet.

Mieke beschrijft dat dit uiteindelijk wel gaat. Dat je verleden en toekomst zo dicht bij elkaar kunt brengen dat je dat in een moment kunt hebben. Het denken neemt zich dan zelf waar terwijl het aan het denken is. Je ziet dan het denken terwijl je denkt. Door de inspanning die daarvoor nodig is wordt in dat moment jouw Ik Wezen geboren, komt tot verschijning! Jouw Wil staat op in het Denken!

Dan komt de vraag: Als ik dan mijn denken zie hoe kan ik dan in dat denken de letters van het wereldwoord in de fysieke en in de geestwereld gaan lezen? Er zijn 12 dierenriemtekens en 12 wereldbeschouwingen. Er zijn ook 12 wereldletters waarmee je de geestelijke en fysieke wereld kunt leren begrijpen.

Na de publicatie van ‘Zoek het Licht’ begon Mieke in Den Haag van 1994 – 1999 regelmatig voordrachten te houden over de categorieën van Aristoteles en Hegel. De 10 categorieën van Aristoteles zijn door Hegel tot 12 categorieën uitgebreid met de twee categorieën van Wezen en verschijning.
In de Heilige Nachten tussen Kerst en Epifanie 2002/2003 kwam Mieke door het opnieuw lezen van Rudolf Steiners ‘Wahrheit und Wissenschaft’ tot de ingeving dat er een ‘Dertiende Categorie’ moet bestaan! Dat is de categorie van het menselijke kennen. Het denken wordt gekend door zijn eigen willende activiteit. Als de wil in het denken komt, kan daardoor het denken waargenomen worden. Het willen heeft een waarnemende kwaliteit die het mogelijk maakt dat het denken waargenomen wordt door zichzelf. Er wordt een nieuw kenvermogen als
willend denken geboren.

Dit willend denken kan zich geheel inleven in al het andere. Het is als willend denken het Ik dat zich met zichzelf en met al het overige verenigt. Los van lichaam, los van subjekt, in zelfloze liefde, kan alles van binnenuit worden gekend. Er opent zich een grandioos perspektief!

Het gehele werk aan de Categorieën van 1994 – 2013 is in het boek ‘De Categorieën van Aristoteles’ verschenen. Binnenkort komt er een aanvulling op dit boek in de vorm van een voordrachten bundel, met voordrachten over de samenhang van de Anthroposofie, met de Aristotelische categorieën en de grondsteenspreuk van Rudolf Steiner.
De belangstelling voor het begrijpen van het innerlijke doen van de anthroposofie is door het werken aan de categorieën sterker dan ooit tevoren. Je zou kunnen zeggen: Het Licht begint op te gaan in het westen. Ik hoop dat we dit met Michaëlische kracht kunnen voortzetten. Nu graag uw aandacht voor de voordracht van Mieke Mosmuller, met vooraf nog een muzikale inleiding door Kees Weurman, die voor u op de piano speelt: ‘Nun komm der Heiden Heiland‘ BWV 659 van Johann Sebastian Bach bewerkt voor piano door Busoni.

De Categorieën van Aristoteles. Letters van het Wereldwoord