Stichting Koningsweg

26-06-2023 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller
Het doel van Stichting Koningsweg is financiële steun te bieden aan de ontwikkeling en verspreiding van het zuivere denken, dat tot zelfstandig individueel inzicht leidt en tot een zich ontwikkelende morele en kunstzinnige intelligentie.

Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens. Maar juist dit dreigt in onze tijd verloren te gaan omdat de waarnemingen met de zintuigen steeds sterker worden (o.a. door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming), en het zuivere, logische denken op de achtergrond geraakt.

De methode om te komen tot een zuiver denken werd oorspronkelijk geformuleerd door Rudolf Steiner, grondlegger van de anthroposofie. Voortzetten van deze methode kan, daar deze gebaseerd is op exact denken, toegang bieden tot een exacte bewuste spiritualiteit, zoals beschreven in de anthroposofische werken van Rudolf Steiner. Een voorbeeld van deze voortzetting is het werk van Mieke Mosmuller.

Stichting Koningsweg (opgericht in 2016) ondersteunt projecten die vanuit deze exacte bewuste spiritualiteit zijn ontwikkeld.

De Stichting heeft de ANBI status gekregen met ingang van 29 december 2021. 
Dat deze status is verkregen zal er beslist toe bijdragen dat de stichting het werk van Mieke Mosmuller, dat vanuit het zuivere levende denken is ontstaan, nog beter kan helpen uitgeven en verspreiden.

De ANBI-status houdt in dat de Belastingdienst de stichting beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting is hierdoor vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen.
Bovendien kan de schenker de gift aftrekken van de belasting en hoeft degene die een donatie vanuit de stichting krijgt geen inkomensbelasting erover te betalen.
Op de website van de stichting www.stichtingkoningsweg.nl is hierover meer te lezen.

In het geval dat u een vraag heeft over schenkingen, legaten of erfenissen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden (contactgegevens: zie website).

Het bestuur van Stichting Koningsweg,
Lieke van der Ree (voorzitter), Hannie Saleh (secretaris), Jos van den Berg (penningmeester)StichtingKoningweg